Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaMaddoxx Maddoxx
1day1room
1day1room
9913 b177 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapatrzpodnogi patrzpodnogi
1day1room
8241 cb47
1day1room
2918 5afd
1day1room
Reposted fromoll oll viapatrzpodnogi patrzpodnogi
2931 cf50 500

matialonsorphoto:

I don’t want to wake up

by matialonsor

Reposted fromfreakish freakish viaalicexxx alicexxx
1day1room
A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako.
— Maciej Stuhr
Reposted fromchujawa chujawa viafeniculum feniculum
1day1room
1day1room
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
6991 07e1 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viabrzask brzask
1777 9a9e 500
Reposted fromohnina ohnina viafeniculum feniculum
1day1room
4806 460d 500
"Maski i twarze"
1day1room
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
1day1room
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada viagdziejestola gdziejestola
1day1room
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viazapominanie zapominanie
1day1room
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Reposted fromesperantoo esperantoo viaguerriera guerriera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl